bridge info


Geelse Bridge Club


lokaal Geels Brouwhuis

Nieuwstraat 41,    2440 Geel      047 0710214

                       

elke dinsdagavond om 19.30u stipt een open bridgetornooi

On request from our Turkish, Canadian and Australian friends :

a new bridge system developed outside the box.

as a service for MUTOS or JAZZ BRIDGE  players in Canada, Australia and Turkey


NIEUW : Reglement Ethiek en Discipline


Voor de behandeling van ernstige ethische overtredingen werd er beslist om een nationaal reglement Ethiek en Discipline (E&D) op te stellen.

Hierin worden de te volgen procedures en regels vastgelegd teneinde aan allen een eerlijke en rechtvaardige behandeling te garanderen. Dit nieuw reglement beantwoordt aan de internationale, nationale en regionale wetgeving hieromtrent zoals de tuchtregeling in het Vlaams “Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar. Bovendien worden de algemene principes van het recht op een eerlijk proces gerespecteerd.


Het reglement E&D zal van toepassing zijn op alle leden van de VBL (zowel de clubs als de geregistreerde spelers) en zal ten laatste op 01 september 2016 (datum nog nader te bepalen) in werking treden. Gezien de mogelijke verstrekkende gevolgen van dit reglement wordt iedereen met aandrang uitgenodigd om hiervan kennis te nemen.


Gelijktijdig met de inwerkingtreding van het reglement E&D wordt het huishoudelijk reglement aangepast. Belangrijk hierbij is dat iedereen, door zijn aansluiting bij de VBL, erkent kennis genomen te hebben van het reglement E&D en de bindende kracht ervan ten opzichte van zichzelf beaamt. De bevoegdheden van de beroepscommissie voor het behandelen van ethische overtredingen worden geschrapt.